Mannenwiki.nl

Alles voor mannen

Gevaren en risico’s

Ongevallen of tragedies die niet kunnen worden vermeden, zoals medische vereisten, brand, stroomuitval, overstromingen, bommeldingen, gaslekken en bommeldingen, zijn voorbeelden van risico’s en gevaren. Bovendien zijn er bedrijfsrisico’s verbonden aan de aard van de activiteit. Binnen elk bedrijf worden één of meerdere preventiemedewerkers geselecteerd als cruciale schakel bij de uitvoering van het plan van aanpak dat voortvloeit uit de RI&E. Brandblussers, brandmelders en noodsystemen zijn voorbeelden van preventieve maatregelen die in een bouwwerk moeten worden opgenomen. Verder moeten kantoren beschikken over een groep BHV-ers die bhv oefenmateriaal hebben doorgenomen. Een Bedrijfshulpverleners (BHV) is een bevoegd persoon binnen de organisatie die werkzaamheden mag verrichten zoals het verlenen van eerste hulp bij brandbestrijding, het evacueren van personeel bij calamiteiten en ongevallen.

Bedrijfsveiligheid

Er komt veel kijken als het gaat om bedrijfsbeveiliging. Wet- en regelgeving specificeert hoe uw bedrijf moet omgaan met het beheer van noodprocedures op de werkplek. Uw bedrijf heeft ambities op dit gebied, dat het minimaliseren van potentiële dreigingen coördineert en zorgt voor een vlotte bedrijfsvoering. En mocht er toch iets gebeuren, dan kan uw personeel beslissen wat te doen. Bovendien is het voor tal van wet- en regelgeving nodig om een ​​beleid op te stellen om uw werknemers en andere mensen daar te beschermen.

Cursuspakket

Het trainingspakket omvat de BHV-training en bhv oefenmateriaal en certificering. Het onlineprogramma is een uitstekende manier om je voor te bereiden op de functionele dag en online theoretische toets. Na afronding van het onlineprogramma ga je naar een oefendag in jouw regio. Kies voor gemak en efficiëntie de cursus BHV BHV cursusbundel. Voor iedereen in uw bedrijf die de leiding heeft over het bedrijf, hulpverleners en die volgens de Arbo-regelgeving de BHV-taken moet uitvoeren maar geen gecertificeerde BHV Basiscertificering heeft. Iedere sollicitant die de BHV Basiscursus uitvoert en helpt, vervult de drie hoofdtaken zoals beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. De aanvrager verkrijgt certificering en een digitale betrokkenheid certificering in het profiel.